suit inicio suithotels servicios serviciosadicionales gestiondehoteles soluciones beneficios contacto
La nostra gestió s'emmarca en un estudi previ i exhaustiu del seu hotel amb el compromís d'oferir-li un servei a mida, just el que necessita. El resultat d'aquesta acció és l'obtenció de nombrosos beneficis per al seu hotel, alguns dels quals són de clara repercussió positiva en els seus comptes d'explotació.
beneficios
____________________________________________________________________________________________
  DESCENS DE COSTOS DEPARTAMENTALS INDIRECTES
  El Departament de Recursos Humans del seu hotel serà el protagonista i màxim beneficiari, en aquest cas, de la nostra gestió. Entenent per externalització la cessió departamental tant operativament com de forma administrativa, l’absentisme laboral serà nul per a la seva empresa, així com altres beneficis com ara l'eliminació de tràmits administratius de gestió de personal (altes, baixes, gestió de vacances ...).
 

El Departament de Compres i Magatzem seran uns altres dels afavorits gràcies a l'eliminació de l'obligació de proveir el material i equip als treballadors per a l'acompliment del servei. Com a major sigui el nombre de serveis contractats, major serà l'acció unificadora de proveïdors, exercici el qual alliberarà l'operativa facilitant la gestió de tots dos departaments.

____________________________________________________________________________________________
  MARC LEGAL
Els coneixements legals de l'empresa, proporcionen un servei que compleix fidelment  la Llei vigent, recollida en l'art. 43 de l'Estatut dels Treballadors. D'aquesta manera es constata una garantia legal en els nostres serveis, i queden exempts de desagradables situacions com ara, sancions per part de l'Administració o el perjudici de la imatge de l'empresa.
____________________________________________
CONVERSIÓ DE COSTOS FIXOS A VARIABLES
Col·laborem amb vostès formant equip, amb la finalitat de que siguin més competitius en el sector, afrontant els "pick ups" ocupacionals i les fluctuacions de mercat de forma òptima.
Òbviament, la conversió de costos fixos a variables estarà protagonitzada per l'adaptació dels serveis contractats segons les seves necessitats de cada moment.
____________________________________________
FACILITAT EN LA CONFECCIÓ DE  BUDGETS ANUALS
La contractació dels nostres serveis permet l'optimització de recursos i per tant, un control de costos exhaustiu. Aquesta acció, permetrà realitzar l'elaboració de pressupostos anuals, de forma àgil, senzilla i ajustada, obtenint uns ràtios i marges de beneficis més reals.
____________________________________________
ESPECIALITZACIÓ Y PROFESSIONALITZACIÓ

Posem al seu abast un equip humà orientat a satisfer les necessitats dels seus hostes seguint els seus estàndards de qualitat. Els nostres processos de selecció ens permeten escollir aquells perfils amb talents orientats a la vocació de servei. Posteriorment, una formació tècnica personalitzada i contínua, garanteix la disposició d'un servei que compleix fidelment els seus estàndards de qualitat.

 
 
DESCARREGAR DIPTICdípticoAVÍS LEGAL__________________________________________________________________________________ SUITHOTELS Hospitality Management © 2011